İnsan Hakları Politikası

İnsan haklarına saygıdan öncelikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve İş Dünyası Rehberi ışığında insan haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi ve bu durumlarla karşı karşıya kalındığında gerekli aksiyonları alacağımızı taahhüt ederiz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde insan hakları konusundaki yasalara ve ülke taraf ulusal/uluslararası sözleşmelere uyarız.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ilkelerini ve benzeri düzenlemeleri yerine getirerek tüm paydaşlarımızın haklarına saygı duymaya özen gösteririz.

Çalışanlarımızın çalışma şartları uluslararası genel kabul görmüş işgücü standartlarına uygundur. İstihdamda, meslekte ayrımcılığa, çocuk işçiliğe, zorla/zorunlu çalıştırmanın her türlü haline karşıyız. Her alanda kadın-erkek eşitliğini önemser, ayrıştırıcı söylemler ve uygulamalardan kaçınır ve fırsat eşitliğine inanırız.

İnsan hakları politikamız aşağıdaki ilkelerden oluşmaktadır.

TOPLUM ve PAYDAŞLARA BAĞLILIK

Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz yerlerdeki toplumun bir parçası olduğumuzu kabul ederiz. İşimizi yaparken savunmasız ve hassas gruplar da dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızla, kendileri için önem arz eden insan hakları sorunları konusunda, görüşlerinin dinlendiği ve görüşlerinin dikkate alındığı bir ilişki kurarız. Yerel sorunların en uygun şekilde yerel düzeyde çözüme kavuşturulabildiğine inanıyoruz. Gerektiğinde, işimizle ilgili insan hakları konularında sivil toplum temsilcileri ve paydaşlarımızla diyalog kurarız.

ÇEŞİTLİLİK ve DAHİL ETME

Birlikte çalıştığımız insanların farklılıklarına değer verir ve kendilerini dahil hissetmelerine çalışırız. ASAŞ’ da fırsat eşitliğini taahhüt eder ve işe alım, yerleştirme, geliştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi kararlarını; çalışanın niteliğini, performansını, becerisini ve deneyimini temel alarak gerçekleştiririz. İş gücümüzde çeşitlilik, hedeflerimize ulaşmak için esastır. Bu nedenle, farklı geçmiş ve deneyimlere sahip çalışanları bünyemizin bir parçası olmaları için çabalıyoruz.

AYRIMCILIK

Irk, cinsiyet, renk, ulusal, sosyal köken, etnik köken, din, yaş, malüliyet, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyeti ifade eden tanımlar, siyasi görüş veya geçerli yasalarla korunan diğer statüler gibi nedenlere bağlı ayrımcılığın, tacizin ve saygısızlığın olmadığı bir işyeri olmak için çalışıyoruz. Kişisel özellikler veya duruma bakılmaksızın, saygısız veya uygunsuz davranışa, adil olmayan muamele veya herhangi bir türde misillemeye hoşgörü göstermeyiz. İşyerinde veya işyeri dışında iş ile ilgili bir durum söz konusu iken taciz kabul edilemez.

ÖRGÜTLENME VE TOPLU SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ

ASAS, çalışanlar ve yönetim arasındaki açık iletişimin ve doğrudan katılımın, işyeri ve ücret sorunlarını çözmenin en etkili yolu olduğuna inanmaktadır. Çalışanlar, misilleme, yıldırma veya taciz korkusu olmadan çalışma koşulları hakkında yasal çerçevede yönetimle açık bir şekilde iletişim kurabilirler. Yerel yasalara uygun olarak, şirketimizde çalışanların üst yönetim ile aktif iletişim hakkı vardır, 3 aylık periyotlarda çalışan temsilcilerinin de katılımı ile üst yönetim tarafından çalışanların dilek, görüş ve önerileri alınmaktadır. ASAS, tüm çalışanlarına eşit mesafede olup, çalışanlarının görüşlerini şeffaf bir şekilde değerlendirerek mevcut politikalarını sürdürür, gerekli durumlarda revize eder ve çalışanların temsil edilme haklarına saygı duyar.

GÜVENLİ ve SAĞLIKLI İŞYERİ

  • İşimizin birinci önceliğinin sağlımız olduğunu biliriz. Sağlığımızı, işimizin gerektirdiği Kişisel Koruyucu Donanımımızı (KKD) kullanarak koruruz.
  • Riskli gördüğümüz durumları bildiririz, riskli faaliyetlerde bulunan arkadaşlarımızı uyarırız.
  • SEÇ Kültürünün tüm modüllerini benimseriz ve uygularız.
ZORLA ÇALIŞTIRMA ve İNSAN TİCARETİ

Hapishane işçiliği, borç ödeme amaçlı işçilik, askeri işçilik, modern kölelik şekilleri ve her çeşit insan ticareti de dâhil olmak üzere zorla çalıştırma uygulamalarının tümünü yasaklarız.

ÇOCUK İŞGÜCÜ

Çocuk işçi çalıştırmayız. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma gerektiren pozisyonlara 18 yaşın altındaki kişilerin işe alınmasını yasaklarız. İş ortaklarımızdan da aynısını bekleriz.

ÇALIŞMA SAATLERİ, ÜCRETLER VE ÖZLÜK HAKLARI

Ücret politikamızı sektöre, yerel işgücü piyasasına göre ve geçerli toplu iş sözleşmelerinin şartlarına uygun olarak rekabetçi bir şekilde oluşturduk. Operasyonlarımızı ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan haklar hakkındaki geçerli yasalara tam bir uyum içinde yürütürüz. Çalışanlarımıza yeteneklerini ve potansiyellerini geliştirebilecekleri ve ilerleme sağlayabilecekleri fırsatlar sunarız.

ARAZİ HAKLARI ve SU KAYNAKLARI

Arazi ve su kullanımımızın insan haklarına olası etkilerinin farkındayız ve bu konuyu özel politika ve uygulamalarla ele alıyoruz. SEÇ Politikamıza paralel olarak, insanın su kaynaklarına ve temiz içme suyuna olan ihtiyacına ve uygun sanitasyon ile hem ekosistemlerin hem de toplumların korunmasına saygı duyarız.

YÖNLENDİRME ve RAPORLAMA

Tüm çalışanlar arasında açık ve dürüst iletişime değer verilen ve saygı duyulan işyerleri yaratmaya çalışıyoruz.

ASAŞ, faaliyet gösterdiğimiz her yerde yürürlükteki iş ve istihdam yasalarına uymayı taahhüt eder.

Politikanın dili ile çalıştığı yerin yasaları, gelenekleri ve uygulamaları arasında bir çatışma olduğuna inanan, bu politika hakkında soruları olan veya bu politikanın potansiyel bir ihlalini gizli olarak bildirmek isteyen herhangi bir çalışan, bu soru ve endişeleri yerel yönetime, İnsan Kaynaklarına, Etik Yöneticisine veya Local Etik Danışmanına iletmelidir.

Çalışanlar ayrıca, etik@asastr.com & ethics@asastr.com adresine e-mail göndererek ya da (+90 216 680 15 82 numaralı telefondan şüpheli politika ihlallerini bildirebilirler.

Bu politika altında endişelerini bildiren herhangi bir çalışana karşı hiçbir misillemede bulunulmayacak veya karşı işlem yapılmayacaktır. Şirket çalışanların endişelerini araştıracak, bunları yanıtlayacak ve herhangi bir ihlale yanıt olarak uygun düzeltici aksiyonlar alacaktır.

İnsan Hakları Politikası, ASAŞ’ ın Etik Kuralları ile uyumludur.