SEÇ Politikası

ASAŞ’ta topluma, çalışanlarımıza ve çevreye duyarlı yaklaşım ve anlayışımızla; insana, bilgiye ve teknolojiye yatırım yaparak sıfır iş ve çevre kazası ile üretimlerimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Bu inançla;
  • Güvenli, sağlıklı çalışma ortamını sağlamak ve korumak için; Sağlık, Emniyet ve Çevre ile ilgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler, yasal sorumluluk ve standartlara uymayı,
  • Kullanılan teknoloji, hammadde ve yardımcı maddelerin sağlık, emniyet ve çevresel etkilerini göz önünde tutmayı ve gerekli tedbirleri almayı,
  • Proseslerimizdeki tehlikeleri tanımlamayı, riskleri değerlendirerek - ortadan kaldırmayı veya risklerin olası etkilerini azaltmak için gereken önlemleri planlamayı ve uygulamayı, gerekli kaynakları tahsis etmeyi,
  • Organizasyonun her kademesinde Sağlık, Emniyet ve Çevre gerekliliklerimize uygun olarak ortak bir bakış açısı geliştirerek sürekli iyileştirmeyi sağlamayı, sürdürülebilir bir Sağlık, Emniyet, Çevre kültürü oluşturmayı,
  • Yönetim sistemi kapsamındaki tüm süreçlerin devamlılığını ve sürekli gelişimi sağlamak için her düzeyde çalışandan yönetime, ziyaretçiye, stajyere, taşeronlarımıza ve hatta tedarikçiden müşteriye kadar bütün paydaşlarımıza eğitim imkanı sağlamayı,
  • Yeni teknolojilerin benimsenmesinde önder olmayı, alternatif materyalleri seçmeyi, doğal kaynakları minimum düzeyde kullanmayı,
  • Ürün, hizmet ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel emisyonları en aza indirgemeyi, atıkların kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümün sağlanmasını, bölgemizdeki biyolojik çeşitliliği gözeterek gerekli önlemleri almayı,
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilincini daima ön planda tutarak çevreye ve topluma olan duyarlılığımızla örnek olmayı, tasarımdan ürünün bertarafına kadar olan tüm çevresel etkileri göz önünde bulundurarak önlemler almayı ve yönetim dahil tüm çalışanlarımızın bilinçlendirilmesini,
kabul, beyan ve taahhüt ediyoruz.