Sürdürülebilirlik

Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası


ASAŞ’ta topluma, çalışanlarımıza ve çevreye duyarlı yaklaşım ve anlayışımızla; yatırımlarımızı insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak sıfır iş ve çevre kazası ile üretimlerimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Bu inançla;

  • Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını sağlamak ve korumak için; Sağlık, Emniyet ve Çevre ile ilgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler, yasal sorumluluk ve standartlara uymayı,
  • Kullanılan teknoloji, hammadde ve yardımcı maddelerin sağlık, emniyet ve çevresel etkilerini göz önünde tutmayı ve gerekli tedbirleri almayı,
  • Proseslerimizdeki tehlikeleri tanımlamayı, risk ve fırsatları değerlendirmeyi, riskleri ortadan kaldırmak veya olası etkilerini azaltmak için gereken; önlemleri planlamayı ve uygulamayı, gerekli kaynakları tahsis etmeyi, yangın ve acil durumlara hazırlıklı olmayı, olası kaza sonrasında gerekli araştırma ve iyileştirmeleri yapmayı, güvensiz durumlarda tüm çalışanlarımız tarafından operasyonu durdurma yetkisini vermeyi,
  • Organizasyonun her kademesinde Sağlık, Emniyet ve Çevre gerekliliklerimize uygun olarak ortak bir bakış açısı sağlayarak sürekli iyileştirmeyi sağlamayı, sürdürülebilir bir Sağlık, Emniyet, Çevre kültürü oluşturmayı, ortak hedefler koymayı, tüm çalışanlarımız tarafından performans bilgilerine erişim ve çalışan temsilcilerimizle beraber katılımın sağlanmasını,
  • Yönetim sistemi kapsamındaki tüm süreçleri ve sürekli gelişimi sağlamak için her düzeyde çalışandan, yönetime, ziyaretçiye, stajyere, taşeronlarımıza, tedarikçiden müşteriye kadar eğitim imkânı sağlamayı,
  • Yeni teknolojilerin benimsenmesinde önder olmayı, alternatif materyalleri seçmeyi, doğal kaynakları minimum düzeyde kullanmayı,
  • Ürün, hizmet ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel emisyonları en aza indirgemeyi, atıkların kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümün sağlanmasını, bölgemizdeki biyolojik çeşitliliği gözeterek gerekli önlemleri almayı,
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilincini, daima ön planda tutarak çevreye ve topluma olan duyarlılığımızla örnek olmayı, paydaş görüşlerini de dikkate alarak tasarımdan ürünün bertafına kadar olan tüm çevresel etkileri göz önünde bulundurarak önlemler almayı ve yönetim dahil tüm çalışanlarımızın bilinçlendirilmesini,

 

kabul, beyan ve taahhüt ediyoruz.

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Uygulamaları


Asaş fabrikasında tam zamanlı iş yeri hekimi, tüm vardiyalarda sağlık görevlisi, bu personelin hizmet verdiği yasal zorunlulukların üstünde bir donanıma sahip bir iş yeri sağlık birimi (revir) ve tam donanımlı bir hasta nakil ambulansı bulunur. Personelin işe giriş ve periyodik muayeneleri, çalışma ortamları ve kişilerin maruziyet ölçümleri, hijyen ölçümleri gibi faaliyetler bu kapsamda yürütülür.

Yangın Güvenliği Uygulamaları


Asaş fabrikasında bir yangın güvenliği uzmanı, her vardiyada biri vardiya amiri diğeri yardımcısı ikişer kişilik itfaiyecilerden oluşan bir SEÇ saha ekibi ve tüm fabrikaya hizmet veren bir itfaiye aracı bulunur. Bu ekip acil durumlarda müdahale edebilecek şekilde eğitilir ve donatılır. Ekip, acil durumların dışında tüm fabrikanın acil durum müdahale ekipmanlarının ihtiyaç anında hazır ve çalışır durumda olabilmelerini sağlamak için periyodik kontrol ve bakımlarını yapar. Bu ekip aynı zamanda sahada çalışmalara izin verir, izinde belirtilen kurallara uygun çalışıldığını kontrol eder, ayrıca fabrikada yapılan acil durum tatbikatlarını yönetir ve yürütür.

Çevre ve Atık Yönetimi Uygulamaları


Yönetim sistemi kapsamında tüm sahaların çevresel etki değerlendirmesi çalışmaları, atıkların yerinde sınıflandırılması ve toplanması, atıkların yönetimi ve atık su tesislerinin yasal çerçevede işletiminin kontrolü bu kapsamda yapılan faaliyetler arasında yer alır.